Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky na www.mindsolutions.sk platia pre nákup v internetovom obchode www. mindsolutions.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej v zmysle zákona.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami www. mindsolutions.sk platnými v čase odovzdania svojej objednávky oboznámil a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zo strany kupujúceho sa riadia právne vzťahy v prípade spotrebiteľa neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Orgány dohľadu, ktorým činnosť poskytovateľa služieb podlieha: - Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

II. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim na základe:

  1. odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo
  2. e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu, alebo
  3. telefonickej objednávky.

Za potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim sa považuje e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

V potvrdení objednávky predávajúcim sa nachádzajú údaje o špecifikácii objednaného tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene predmetu kúpy (tovaru); v prípade fyzickej osoby meno a adresa kupujúceho, telefónne číslo, údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru na miesto doručenia tovaru kupujúcemu, e-mailovú adresu, prípadne iné údaje. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, oznamuje predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny uvádzané na stránkach www.mindsolutions.sk sú konečné, vrátane DPH. Ceny sú platné odo dňa pridania tovaru do ponuky a platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácií alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok.

Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v autorizácii objednávky. Právo na odstúpenie od zmluvy pri zmene ceny objednaného tovaru má aj kupujúci. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad.

Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu dvoma spôsobmi:

  • Osobne pri prevzatí tovaru – kupujúci zaplatí celkovú sumu objednávky v momente prevzatia tovaru pri osobnom odbere tovaru na našom výdajnom mieste v Banskej Bystrici.
  • Bankovým prevodom – kupujúci zaplatí celkovú sumu objednávky pred expedíciou objednávky bankovým prevodom na náš účet. V autorizácii objednávky zašleme kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol.

Po prijatí správnej čiastky pod správnym variabilným číslom kupujúci obdŕži e-mailom informáciu o prijatí finančných prostriedkov na náš účet a následne tovar expedujeme. Neuhrádzajte tovar hneď, ale len na základe potvrdzujúceho e-mailu, v ktorom budú uvedené údaje o bankovom účte a variabilnom symbole.

 

IV. Dodacie podmienky a poštovné

Lehota dodania tovaru začína plynúť dňom potvrdenia (autorizácie) objednávky predávajúcim. Pri osobnom odbere je tovar pripravený na prevzatie kupujúcim na výdajnom mieste v Banskej Bystrici do 3- 14 dní, o dostupnosti ktorého bude kupujúci vyrozumený.

Tovar bude na odbernom mieste pre kupujúceho uložený 10 pracovných dní  od e-mailovej alebo sms výzvy na prevzatie. Po tejto dobe kupujúci dostane informáciu o uplynutí termínu na vyzdvihnutie. Predĺženie termínu vyzdvihnutia tovaru je možné po dohode s kupujúcim.

Ak si kupujúci vybral možnosť platby prevodom na účet, tovar bude odoslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho a tým sa dodacia lehota môže predĺžiť. V prípade tovaru, ktorého dostupnosť je obmedzená alebo sa nenachádza na sklade, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o predĺžení lehoty dodania tovaru, o predpokladanom termíne jeho dodania a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

V ojedinelých prípadoch ak došlo vinou výrobcu (dodávateľa) k zlyhaniu, alebo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť.

Ceny poštovného:

  • Poštovné a balné Vrámci Slovenskej republiky – 6 €
  • Poštovné a balné Vrámci Českej republiky - 16 €
  • Osobný odber v Banskej Bystrici - 0 €

Ak celková cena objednávky kupujúceho prekročí 900 €, poštovné je ZADARMO.

V. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.

Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Všetky poskytnuté osobné údaje o kupujúcom sú spracovávané len pre potreby evidencie a doručenia tovaru a predávajúci ich neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou adresy doručovateľskej službe a telefonického kontaktu v prípade doručenia tovaru kuriérom.

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

VI. Reklamačný poriadok

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácia sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov.

Reklamácia sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, ktoré boli spôsobené kupujúcim; vady, ktoré vznikli nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, opotrebením, poškodením ohňom či vodou a iných závad, za ktoré nesie zodpovednosť kupujúci. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobeného prepravcom (Slovenská pošta, Česká pošta alebo kuriér), vtedy sa reklamácia uplatňuje u prepravcu.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný predložiť kópiu faktúry, kópiu dokladu o zaplatení, stručný popis závady a spolu s tovarom a týmito dokladmi tovar posiela na adresu firmy. Pred odoslaním tovaru je kupujúci povinný e-mailom alebo telefonicky informovať predávajúceho, že chce tovar reklamovať a že balík spätne odosiela. Reklamáciu predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a kupujúci bude informovaný e-mailom o ďalšom postupe. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Pri kúpe tovaru alebo služieb formou Zásielkového predaja, má Kupujúci právo písomne odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia Zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií. Právo na odstúpenie od Zmluvy podľa Podmienok má v súlade so Zákonom len Kupujúci, ktorý je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou poštou na adresu Ján Záskalan Mind Solutions, Tulska 61, 974 04 Banská Bystrica alebo na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Kupujúci na účel oznámenia o odstúpení od zmluvy môže využiť Odstúpenie od zmluvy - formulár. Kupujúci je povinný v zmysle Zákona vrátiť Predávajúcemu tovar funkčný a nepoškodený, v pôvodnom balení, kompletný, vrátane príslušenstva a dokumentácie.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Primeraná starostlivosť o tovar zo strany Kupujúceho musí byť zachovaná. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za plnenia, ktoré Predávajúci poskytol Kupujúcemu do momentu odstúpenia, ak Kupujúci súhlasil so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Okrem uvedeného sú Predávajúci a Kupujúci povinní vrátiť si všetko, čo podľa danej Zmluvy, ktorá zanikla odstúpením, od druhej zmluvnej strany dostali. 

Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmluvy vymenovaných v § 7 odst. 6 zákona č.102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ak predmetom dodávky bol aj software v originálnom obale, ktorý spotrebiteľ rozbalil.

V prípade neprevzatia tovaru, ktorý bol určený na osobný odber, neprevzatia tovaru doručovaného  poštou alebo stornovania tovaru, ktorý je v čase oznámenia o zrušení objednávky na doručovaní, bude zákazníkovi fakturovaná suma za poštovné vo výške poštovného platného v deň objednávky.

VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú kuriérom alebo za poškodenie tovaru spôsobené doručovacou, resp. kuriérskou službou. Vtedy sa reklamácia uplatňuje priamo u pracovníka kuriérskej služby alebo na pošte. Odoslaním elektronickej alebo telefonickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok, ktoré boli platné v deň odoslania tejto objednávky.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 9. 2014

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:

Ján Záskalan - Mind Solutions, Tulská 61, 974 04 Banská Bystrica

 

Ochrana osobných údajov

Reklamačné podmienky

Obchodné podmienky